Bhakti Song Sai Baba

Ananta tula te kase re stavave Ananta tula te kase re namave Ananta mukhanca shire sesha gaata Namaskara sashtanga Shri Sainatha. The texts of hundreds of devotional songs bhajans in Sanskrit, English, and other languages. Newer Post Older Post Home. The Italian Sai website has hundreds of bhajans, prayers, mantras, etc.

Vimuddh mhanuni haso, maja n matsaraahi daso, Padabhiruchi ulhaso, jananakardami na faso. Ruso Mama Priyambika Ruso mama priyambika majavari pitahi ruso, Ruso mama priyangana, priyasutatmajahi ruso. Vase jo sada daavaya santa lila Dise ajnya lokanpari jo janala Pari antari jnana kaivalyadata. Bari ladhala janma ha manavacha. Kayane Vacha manasendriyairva.

SongsPk Mp3

Bhakta kariti vari, kariti vari. Prayers, mantras, names, etc. Ruso mruga khaga krumi, akhil jivajantu ruso, Ruso vitapa prastara achal aapgabdhi ruso.

Ruso vimala kinnara amala yakshini hi ruso, Ruso sasi khagadihi, gagani tarakahi ruso. History Behind The Badrinath Temple. You are viewing the old website of the Sathya Sai International Organisation. Tuzya jya pada pahata gopabali Sada rangali chitsavarupi milali Kari rasakrida save Krsnanatha.

Satam vishrama mevabhiramam, sada sajjane Sanstutam sanna-maddhi, Jana-modadam bhakta-bhadra-pradham tam, namamishvaram sadgurum sainatham. Trishula damaru-dhari Bhaktan varada-sada sukhakari Deshila Mukti chari Aisa yei ba Paayi paduka japamala kamandalu mrugachala Dharana karishi Ba Nagajata muguta sobhato matha. Kohlapura bhiksesi Nirmala nadi tunga, jala prashi, Nidra mahura desi.

Weekly Top Bhajan

Ya pari dhyana tuze Gururaya drushya kari nayanan ya Purnanandha sukhe hi kaya. Thus, the name Sai Baba was given to him. All recent searches will be deleted. Tatpara tuzya ya je dhyani.

Shirdi Saibaba Bhakti Radio

Svarajyam Vairajyam Parameshtayam Rajyam Maharajyamadhipatya mayam Samantaparyaya Syatsarvabhaumah Sarvayusya Antadaparardhat prithivyai samudraparyanthaya ekaraliti. Namaskaara sashtanga Shri Sainatha.

With a good explanation of chords and the western keyboard. Tula magato magane ek dyave Kara jodito dina atyanta bhave Bhavi Mohaniraja ha taari aata. Aisa yei ba Zoli lombatase vama kari.

Aao Re Bhakton Sai Baba Song Bhakti Sangam Devotional Song

Ruso kavi rushi muni anagha siddha yogi ruso, Ruso hi gruhadevata, ni kulagramadevi ruso. Bhajans on the Italian website. Prabhupada Pahavaya Bhava Bhayanivari, bhayanivari. Namaskara sashtanga Shri Sainatha. Swami Datta Digambara, Datta Digambara.

Suprabhatam, prayers, etc. He provided moral and material comfort to his devotees and also helped bring unity and harmony between all communities.

Sanskrit bhajans and devotional songs in English and other languages transcribed to Western-style sheet music, with tunes, chords, text. This site, developed by the Sathya Sai Baba Organization of Latin America, allows devotees to download and upload songs in all languages. Aartis also refer to the songs sung in praise of the deity, when lamps are being offered. Charanarajaatali, Dyava dasa visava, bhakta visava Aarti Saibaba. Sai Baba preached at Shirdi all his life and performed numerous miracles.

Dharave kari saana alpajna baala Karave amhaan dhanya cumboni gaala Mukhi ghala preme khara grasa ata. Suradhika jyanchya pada vandhitati Sukadika jyanche samanatva deti Prayagaadi tirthe padi namrahota.

Anekajanmarjita papasankshyo, bhaved-bhavatpada saroja darshanat Shamasva sarvan apradha punjakaan prasida Sai Sadguru dayanidhe. The Saitri mantras by Subba Rao. You will have to download and use the application HotLink, which helps with the downloading and uploading. Upasanadaivata Sainatha, stavair mayopasanina stutastvam Ramenmano me tava padayugme, bhrungo, yathabje makaranda-lubdaha. Tadapyesa slokobhi gito marutah parivestaro Maruttasyavasangrhe, Aviksitasaya kamaprervisvedevah sahasada iti.

Browse more videos

Stotrametatpathedbhaktya yo narastanmanah sada Sadguru Sainathasya krupa patram bhaved dhruvam. Beautifully done books of bhajans, with chords, in either English or Italian. Shruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba Sri Sainatha Mahima Stotram Sada satsavarupam chidananda kandam Jagatvyapakam nirmalam nirgunam tvaam, namamishvaram sadgurum sainatham. Dola Sriranga Aarti Saibaba.

Tumhan devadideva, devadideva. Ghalin lotangana vandina charana, Dolyanni pahina rupa tuze Preme aligina, anande pujina, Bhave ovalina mhane Nama. Can be downloaded free you can also buy a paper copy. Kunachi hi ghruna naso cha spruha kasachi aso, Sadaiva hridayi vaso, manasi dhyani Sai baso. Sharat-sudhamshu pratimam-prakasham, krupata-patram tava sainatha Tvadhiyapadabja samsritanam svacchayay tapamapakarotu.

Related topic Sai Baba of Shirdi. Rajshri Entertainment Private Limited.

Browse more videos

Na durga dhrtica dhaso, ashiva-bhav marga ruso, Prapanchi mana he ruso, dhrudha virakti chitti thaso. Maza nijadravya theva, Tava charana-raja-seva Magane hechi aata. Sada nimba-vrukshasya muladhivaasaat sudhas-travinam titka mapya priyam tam Tarun kalpavrukshadhikam saadha-yantam, namamishvaram sadgurum sainatham.

Weekly Top Bhajan

Sudha bhakti chandrabhaga, Bhava Pundalika jaaga. Bhavambodhi magnarditanam jananaam, svapada-shritanam svabhakti-priyanam Samudharanartha kalau sambhavantam, nasyid namamishvaram sadgurum sainatham. Smarave mani tvatpada nitya bhave Urave tari bhaktisati svabhave Tarave jaga taruni mayatata Namaskara sastanga Shri Sainatha.

Account Options